Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen en daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen Julie Landrieu (hierna: “fotograaf”) en de opdrachtgever (hierna: “klant”)

Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend indien deze tussen de verschillende partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

Deze voorwaarden kunnen ten allen tijde en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden.

Deze algemene voorwaarden worden geacht door de klant aanvaard te zijn door het enkele feit van de geplaatste bestelling. Aanvaarding van deze algemene voorwaarden impliceert tevens dat de klant volledig verzaakt aan de toepassing van haar eigen algemene (aankoop)voorwaarden.

Artikel 2: Prijzen

De prijzen (excl. BTW) zijn raadpleegbaar op de website van de fotograaf en kunnen op elk moment worden aangepast.

Bijbestellingen van prestaties, die niet voorkomen op de orderbevestiging, worden aangerekend aan het uurtarief dat op dat ogenblik door de fotograaf wordt gehanteerd.

Alle studies, voorontwerpen, en proeven, zelfs al zijn deze niet afgedrukt, die niet door een definitieve boeking worden gevolgd, worden aan de klant gefactureerd tegen uurtarief, vermeerderd met de gemaakte kosten. Deze bestanden worden niet vrijgegeven en kunnen enkel afgedrukt worden door de fotograaf zelf, behoudens anders overeengekomen.

Artikel 3. Boeking

Een verzoek tot boeking van een fotosessie of andere diensten kan via de communicatiemiddelen raadpleegbaar op de website van de fotograaf.

Alle offertes en contractvoorstellen van de fotograaf zijn vrijblijvend en binden haar niet.

Tussen de fotograaf en de klant komt pas een overeenkomst tot stand op het ogenblik dat de klant de orderbevestiging van de fotograaf schriftelijk bevestigt, via ondertekening en terugzending van deze orderbevestiging of door de uitvoering en facturatie van de opdracht.

Pas na betaling van het voorschotbedrag, vermeld op de orderbevestiging, zal de fotograaf verplicht zijn de opdracht tot prestatie uit te voeren. Bij gebreke aan tijdige betaling van het voorschotbedrag, behoudt de fotograaf zich het recht voor de boeking te annuleren.

Artikel 4. Annulatie

Een annulering of wijziging van de bevestigde boeking door de klant is slechts mogelijk mits schriftelijk akkoord van de fotograaf. Bij annulering wordt het voorschotbedrag niet terugbetaald.

Ingeval van annulering/wijziging van de boeking behoudt de fotograaf zich het recht voor om een hogere vergoeding te vorderen indien hiertoe aanleiding bestaat.

De fotograaf behoudt het recht voor de sessie te annuleren indien niet aan de gevraagde acties en voorbereiding vanwege de klant werd voldaan en/of er nieuwe informatie beschikbaar komt die de uitvoering voor de fotograaf onaanvaardbaar maken.

Artikel 5. Betalingsvoorwaarden

De facturen van de fotograaf zijn betaalbaar binnen de 15 dagen na factuurdatum te Leuven. De toezending van de factuur geldt als aanmaning tot betaling.

Bij gebreke aan enig protest binnen de acht dagen na factuurdatum dienen de facturen als definitief aanvaard te worden beschouwd.

Bij de niet-betaling of slechts gedeeltelijke betaling van de factuur op vervaldag zal van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een conventionele interest van 10% verschuldigd zijn, alsook een forfaitaire schadevergoeding, waarbij het niet betaalde bedrag forfaitair verhoogd wordt met 10%, met een minimum van 50 euro per factuur.

Bij niet betaling is de fotograaf eveneens gerechtigd om de overige boekingen en bestellingen van de klant op te schorten tot de gehele betaling van alle opeisbare facturen.

Artikel 6. Uitvoering

Alle uitvoeringstermijnen voor afwerking van producten (verwerken van foto’s, album, ...) worden door de fotograaf enkel bij wijze van inlichting verstrekt en overschrijding ervan zal in geen enkel geval de ontbinding van de overeenkomst tot gevolg kunnen hebben, noch kan de fotograaf hiervoor contractueel of buitencontractueel aansprakelijk worden gesteld.

Indien toch een schriftelijke bindende uitvoeringstermijn werd overeengekomen, is deze termijn niet langer bindend voor de fotograaf indien de klant in gebreke blijft om gezonden proeven tijdig te aanvaarden en/of de klant bijkomende bestellingen plaatst.

Artikel 7. Klachten

De klant verbindt zich ertoe om de producten bij ontvangst onmiddellijk te onderzoeken en na te gaan of de kwaliteit en kwantiteit van de geleverde goederen overeenstemt met hetgeen werd overeengekomen. Eventuele zichtbare schade dient door de klant onmiddellijk en binnen de 48u na ontvangst van de goederen te worden gemeld per aangetekend schrijven.

Alle andere formele klachten dienen binnen de acht dagen na uitvoering van de opdracht per aangetekende brief te worden verzonden. Een geuite klacht binnen termijn, doet de betaling van de factuur en/of nakoming van andere verplichtingen uit de overeenkomst niet opschorten.

Eventuele reactie op een laattijdige klacht van de fotograaf is steeds onder voorbehoud van alle rechten en zonder nadelige erkentenis en impliceert geen verzaking aan dit recht.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

De fotograaf verbindt zich ertoe om de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit te voeren en verbindt zich tot een inspanningsverbintenis.

De fotograaf kan niet aansprakelijk gesteld worden in het uitvoeren van haar diensten voor:

- indirecte schade als het gevolg van enig gebruik of prestatie van de diensten (winstderving of verlies van bestanden)

- dataverlies, of beschadigingen van programmatuur bij (uitvoering van) de opdracht, wat ook de oorzaak is van de schade. De klant staat na ontvangst van de foto’s zelf in voor een degelijke back-up van de bestanden en kan de dienstverlener nooit aansprakelijk stellen voor het verlies van welke gegevens dan ook alsmede voor de gevolgen die het verlies met zich zouden kunnen meebrengen voor de klant.

- lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt door vallen, uitglijden etc. van de klant of een derde tijdens de fotosessie.

- kleurafwijkingen van foto’s of andere producten die afgedrukt zijn bij een derde.

- verlies en/of beschadiging van eigendommen van klant en zijn modellen voor, tijdens of na de fotosessie.

- schade toegebracht tijdens de verzending van de bestellingen per post.

- voor enig uitstel of annulatie van een productie of opname die te wijten is aan een te late levering die te wijten is aan de opdrachtgever of diens onderaannemer van een product of accessoire, of aan de stiptheid of gedrag van deze laatsten.

De fotograaf kan enkel aansprakelijk gesteld worden voor schade wegens het niet-naleven van contractuele verbintenissen, indien en voorzover deze schade veroorzaakt is door opzettelijk of grove fout of door haar bedrog. In dit geval is de aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde van de bestelling van de klant.

Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten

9.1 Portretrecht

Elke opdracht van de klant, veronderstelt de uitdrukkelijk en vooraf verkregen toestemming aan de klant van de afgebeelde, herkenbare personen.

Afgeleverde producten gemaakt door fotograaf kunnen te allen tijden door haar gepubliceerd op de website, blog en sociale media voor commerciële doeleinden en publicaties, waaronder maar niet uitsluitend, portfolio, advertenties, tijdschriftartikelen, drukwerk, demonstratiemateriaal. Indien de klant dit niet wenst, moet hij/zij de fotograaf hiervan op de hoogte brengen.

9.2 Auteursrecht

Een product of dienst van de fotograaf wordt beschouwd als een artistiek werd en is onderhevig aan de auteursrechten.

De auteursrechten met betrekking tot de door de fotograaf geleverde goederen en diensten blijven eigendom van de fotograaf of de bestaande rechthebbenden en worden deze in geen geval aan de klant overgedragen.

Elke afwijking op de principiële niet-overdracht (reproductie) en gebruiksrecht (licentie, al dan exclusief) van de auteursrechten, moet vervat zijn in een schriftelijke overeenkomst in lijn met de bepalingen in het wetboek economisch recht, boek XI, titel 5 waarin de specifieke exploitatiewijzen worden vermeld.

De materiële overdracht van een product (foto, proef, ... ) houdt geenszins een overdracht in van auteursrechten.

Artikel 10. Overmacht

Wanneer er sprake is van overmacht, waardoor een opdracht redelijkerwijze niet kan worden uitgevoerd, heeft de fotograaf het recht om deze opdracht op te schorten.

Wanneer na onderling overleg met de klant wordt geconcludeerd dat uitvoering van de overeenkomst niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door de fotograaf tot aan het moment van overmacht, zullen alsnog gefactureerd worden in regie.

De klant dient de fotograaf onmiddellijk op de hoogte te brengen van elke wijziging in juridische toestand die een impact heeft op haar overeenkomst met de dienstverlener waaronder gerechtelijk akkoord, (nakend) faillissement, overname, fusie, splitsing, collectieve schuldenregeling, e.d.

Artikel 11. Privacy

Persoonsgegevens die de klant aanlevert aan de fotograaf voor de uitvoering van de overeenkomst zullen enkel door de fotograaf gebruikt worden voor louter interne doeleinden, waaronder, maar niet beperkt tot, directe marketing. De persoonsgegevens zullen niet worden overgedragen aan derde partijen. Persoonsgegevens worden enkel door de fotograaf bijgehouden voor de duur die noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden.

De klant verbindt zich er toe alle wettelijke en andere verplichting die direct en/of indirect uit de geldende privacy wetgeving voortvloeien, na te leven en de Leverancier te vrijwaren voor enige schade die het gevolg is van de niet- naleving van deze verplichting.

Artikel 12. Bevoegdheid

Alle geschillen voortspruitende uit de overeenkomsten en facturen, behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Leuven en zullen uitsluitend onderworpen zijn aan het Belgisch recht.

Using Format